052-564-5939 eliron2011@gmail.com

עדות על אימון אישי  - משה 

בתהליך האימון האישי עם אלי קרו לי הרבה דברים טובים.... משהו משמעותי מאוד עבורי היה השינוי שחל ביחסים שלי עם אשתי וילדי, הרכות שהופיעה כלפיהם, בעקבות הרכות שצמחה כלפי עצמי.    ההשלכות של שינוי זה הן גדולות, והביאו לשינוי בדינמיקות נוספות, כמו היחסים בין שני ילדי, בין הבת לבני כיתתה (פחות אגרסיביות), והתנהגות הבן בבית הפכה ממאבק לשיתוף.  כתוצאה מהאימון האישי, אני לקחתי אחריות על עצמי ובכך יצרתי שינוי ביחסים ובאווירה המשפחתית